Kvalitet

BBIC-Barns behov i Centrum

Inom HTS Care arbetar vi med ett verksamhetssystem som heter BBIC – Barns behov i centrum. Systemet används främst av Socialtjänsten i utredning och uppföljning av barns sociala situation. BBIC har sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnens rättigheter och socialtjänstlagen, och syftar bland annat till att stärka barns och ungdomars delaktighet och inflytande i beslut som berör dem. Arbetet i praktiken utgår från barnets olika behovsområden. Genom att sträva mot fastställda mål är tanken att barnet ska bli en trygg och självständig individ, som sedermera har förmågan att klara sig själv och bli en del av samhället.

Kvalitetsmätning

Förutom att följa de krav och mål för verksamheten som regleras i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service (LSS), utför HTS Care egna kvalitetsmätningar för att uppnå lyckade placeringar. Kvalitetsmätningarna består av enkätundersökningar som riktar sig till brukare och deras socialsekreterare samt till familjehem. Undersökningarna utförs var sjätte månad alternativt när ungdomen flyttar, för att sedan sammanställas och analyseras. Syftet är att säkra och på sikt höja insatsernas kvalitet.

MI – Motiverande samtal

Vårt dagliga arbete inom HTS Care består till stor del av att samtala och resonera med barn och ungdomar. Unga människor har ofta gemensamt att de är känslig för hur de bemöts. Vilka ord vi vuxna använder i vår kommunikation är därför av yttersta vikt om vi vill åstadkomma engagemang snarare än trots.

MI är en samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka klientens motivation till att förändra negativa beteenden och vanor till ett mer positivt handlingssätt.. Tyngdpunkten ligger på hur den professionella utrycker sig.

All personal som tjänstgör som kontaktpersoner genomgår en kurs i motiverande samtal. Vår målsättning med att tillämpa metoden är att med respekt för den ungas behov av självbestämmande, medverka till att öka ungdomens motivation till positiv förändring.